19-Buddy Guy, 1972
 
Buddy Guy, 1972
order #: 1058-19Buddy-Guy